Polityka Prywatności:

W związku z tym, że w ramach Aplikacji Body by Satinva (dalej: Aplikacja) przetwarzamy dane osobowe użytkowników, czyli osób, które instalują Aplikację na swoich telefonach, korzystają z jej funkcjonalności czy też dokonują zakupu płatnych materiałów, informujemy Cię o tym, że:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są:

  Powyżej wskazane podmioty są współadministratorami danych (dalej: Administratorzy), stosownie do treści przepisu art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie), gdyż wspólnie określiły cele przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji.

 2. Możesz się skontaktować z Administratorami za pośrednictwem wyznaczonego przez Administratorów punktu kontaktowego, pisząc na adres na adres email: team@bodybysatinva.pl

  Usługodawca jest zobowiązany do przekazania Ci informacji o przetwarzaniu danych osobowych w momencie, w którym rejestrujesz się w ramach aplikacji. Niezależnie od tego, w celu realizacji przysługujących Ci praw możesz zwrócić się do każdego z Administratorów, zgodnie z danymi podanymi powyżej.

 3. Administratorzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu umożliwienia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. w celu bieżącej komunikacji Administratorów z użytkownikami aplikacji w sprawach związanych ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu oraz w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. w celu rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez użytkowników aplikacji, dotyczących usług świadczonych przez Administratorów – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność rozpatrywania reklamacji,dd
  4. monitorowania sposobu korzystania przez użytkowników aplikacji z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratorów na potrzeby analizy ruchu w ramach aplikacji oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk dotyczących działania aplikacji, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom regulaminu lub przepisów prawa,
  5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  6. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratorów na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  7. Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z marketingiem produktów i usług Administratorów. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratorem jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Niezależnie od tego, w sytuacji gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administratorzy pozyskają takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa.
  8. Jeżeli zamieścisz w ramach Aplikacji dodatkowe dane, które Ciebie dotyczą, takie jak wiek, waga, wzrost, płeć, informacje o diecie lub wykonywanych treningach i poszczególnych ćwiczeniach fizycznych, to prawną podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, acz ich niepodanie może utrudnić wybór optymalnego planu treningowego lub dietetycznego. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych i usunięcie tych danych z Aplikacji w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody.
  9. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być te podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, tj. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, wsparcie z zakresu IT lub usługi analizy ruchu w ramach aplikacji mobilnej
  10. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem oraz przez okres 3 lat po zakończeniu jej obowiązywania. Dane dotyczące rozliczeń finansowych i faktur VAT przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z daną fakturą, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, dane mogą być przetwarzane przez okres do 5 lat od momentu ich zebrania. Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane są przez okres do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres posiadania konta w ramach aplikacji.
  11. Masz prawo do:
   1. żądania od Administratorów potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przez nich przetwarzane oraz dostępu do nich,
   2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych– w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
   6. żądania przeniesienia danych, które Ciebie dotyczą,
   7. cofnięcia zgody, w przypadku jeżeli podstawą do przetwarzania danych jest zgoda,
   8. wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
   9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wskazujemy, że dobór odpowiednich treningów na podstawie informacji o Tobie, takich jak waga, wzrost, wiek, płeć czy też wykonywane treningi ma charakter ogólny i nie opiera się o działanie indywidualnych algorytmów profilujących, a jedynie dopasowanie treningu lub diety do podanych przez Ciebie informacji, bazując na ogólnych informacjach, niewpływających istotnie na osobę i niezwiązanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
   10. Podanie danych osobowych przez jest warunkiem założenia konta użytkownika i korzystania z funkcjonalności aplikacji.
   11. Administratorzy oświadczają, że stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadający wiążącemu się z tym ryzykiem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.