Regulamin Aplikacji:

§1 Definicje

 1. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
  1. Aplikacja – program, który można zainstalować na Urządzeniu Mobilnym, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. W skład programu wchodzą między innymi rozwiązania informatyczne, baza danych i narzędzia programowe zainstalowane na serwerach,
  2. Konto Użytkownika – indywidualny zbiór zasobów i uprawnień, przypisany konkretnemu Użytkownikowi, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Aplikacji,
  3. Materiały – przygotowane przez Trenera wytyczne, wskazówki i plany treningowe, plany żywieniowe/suplementacyjne oraz inne informacje dotyczące aktywności fizycznej, dostępne w ramach Aplikacji, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
  4. Regulamin – niniejszy dokument,
  5. Subskrypcja – odpłatne nabycie przez Użytkownika możliwości czasowego korzystania z niektórych Materiałów dostępnych w ramach Aplikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  6. Trener – osoba zamieszczająca treści w ramach Aplikacji, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie treningów personalnych, doradztwa żywieniowego lub suplementacyjnego,
  7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem;
  8. Urządzenie Mobilne - urządzenie elektroniczne typu telefon komórkowy lub tablet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do Aplikacji,
  9. Usługodawca – przedsiębiorca, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, którego dane podane są w § 2 Regulaminu,
  10. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Jeżeli Użytkownik zawiera umowę dotyczącą korzystania z Materiałów zawartych w Aplikacji za pośrednictwem strony internetowej, stroną tej umowy dla Użytkownika jest Usługodawca. Z kolei w przypadku zawarcia takiej umowy i dokonania płatności bezpośrednio w Aplikacji, warunki umowy, zarządzanie płatnościami, a przede wszystkim kto jest stroną tak zawieranej umowy dla Użytkownika określają odpowiednio regulaminy sklepów Google Play i AppStore.
 2. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest: RNA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach 40-870 adres: Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000823659, NIP 6342972258, REGON 38530092700000, z kapitałem zakładowym w wysokości 7000 zł.
 3. Trenerem w ramach Aplikacji jest: Joanna Stępień, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Stępień „satinva”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów o numerze NIP 6631878293, zarejestrowanej pod adresem Przasnyska 7/327 w Warszawie
 4. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres elektroniczny: team@bodybysatinva.pl
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji w ramach Aplikacji zgodnie z postanowieniami ust 4.
 6. W celu założenia Konta Użytkownika w ramach Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności,
  2. podania swoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
  3. ustalenia hasła Użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Po założeniu Konta Użytkownika w ramach Aplikacji Użytkownik może zalogować się za pomocą swojego loginu (adresu e-mail) oraz hasła i korzystać z funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca zastrzega że dostęp do niektórych elementów Aplikacji, w tym zwłaszcza Materiałów przygotowanych przez Trenera, może wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty.
 8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może nie wymagać założenia Konta Użytkownika lub podania danych osobowych Użytkownika.

§3 Opis usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika z zasobów cyfrowych dostępnych w ramach Aplikacji, tj. w szczególności zapoznawanie się z osobą Trenera, którego dotyczy dana Aplikacja, oraz przeglądanie przygotowanych przez Trenera Materiałów. Usługodawca wskazuje, że sposób prezentacji Materiałów, jak również ich treść jest zależna od wyboru Trenera i może obejmować np. formę audio, wideo czy też informacje przeznaczone do czytania.
 2. Usługodawca wraz z Trenerem dokładają starań, aby Materiały były zgodne z aktualną wiedzą na temat kształtowania sylwetki, treningu i odżywienia, prowadzonymi w tym zakresie badaniami oraz dostępnymi publikacjami.
 3. W przypadku podania dodatkowych danych osobowych, takich jak wiek, płeć, waga, wzrost oraz danych dotyczących aktywności fizycznej, Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odpowiedniego dla niego planu treningowego oraz planu dietetycznego.
 4. Użytkownik może zapisywać w ramach Aplikacji informacje o swoich osiągnięciach treningowych, diecie oraz postępach w procesie kształtowania sylwetki.
 5. Aby korzystać z Aplikacji konieczne jest jej zainstalowanie w pamięci Urządzenia Mobilnego Użytkownika. Aplikację Mobilną można pobrać nieodpłatnie w sklepach internetowych oferujących aplikacje na Urządzenia Mobilne (Google Play, App Store).
 6. Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub z systemem iOS w wersji nie niższej niż 12.3.1, z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa.

§4 Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku gdy Użytkownik zakłada w ramach Aplikacji Konto Użytkownika, Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Dostęp do wybranych Materiałów może być uzależniony od konieczności nabycia przez Użytkownika Subskrypcji. Decyzję o tym, które Materiały będą dostępne po nabyciu Subskrypcji podejmują Usługodawca oraz Trener. Usługodawca informuje przed nabyciem przez Użytkownika Subskrypcji o tym, jakich Materiałów dotyczy Subskrypcja oraz na jaki okres dana Subskrypcja umożliwia dostęp do Materiałów.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, związane z możliwością korzystania z Aplikacji w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Użytkowników, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Aplikacji przez dłuższy czas.
 5. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w ramach Aplikacji.
 6. Usługodawca zaleca, aby Użytkownicy na bieżąco dokonywali aktualizacji Aplikacji, ze względu na wsparcie techniczne, zwiększone bezpieczeństwo oraz stabilność funkcjonowania Aplikacji. Usługodawca wskazuje, że nieinstalowanie aktualizacji może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia błędu, podatności w zakresie bezpieczeństwa lub innymi wadami, skutkującymi nieprawidłowym działaniem Aplikacji. Użytkownik jest informowany o dostępności aktualizacji bezpośrednio poprzez Aplikację lub przez funkcjonalność sklepu, z którego pobrał Aplikację.
 7. Z uwagi na fakt, iż Usługodawca podejmuje ciągłe działania mające na celu rozwój Aplikacji, szczegółowy zakres możliwości, oferowanych przez Aplikację może ulegać zmianie. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby rozwój Aplikacji nie wpłynął w istotny sposób na korzystanie z dostępnych funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania zmian w ramach Aplikacji, w tym również zmian w zakresie interfejsu, UX (user-experience), sposobu działania poszczególnych usług w ramach Aplikacji, możliwości jakie daje Aplikacja czy też zasad działania funkcjonalności powiązanych z Kontem Użytkownika.

§5 Płatności

 1. Nabycie Subskrypcji umożliwiającej czasowy dostęp do Materiałów łączy się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty na rzecz Usługodawcy.
 2. Opłaty za daną Subskrypcję pobierane są z góry, przed udzieleniem dostępu do Materiałów, które objęte są Subskrypcją.
 3. Dokonanie opłaty przez Użytkownika z tytułu korzystania z Materiałów płatnych zawartych w Aplikacji odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lub poprzez dokonanie zakupu bezpośrednio w Aplikacji w ramach warunków i regulaminów Sklepu Google Play lub App Store.
 4. Dostęp do Materiałów zgodnie z zakresem Subskrypcji zostanie udzielony Użytkownikowi niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty.
 5. Po upływie okresu Subskrypcji dostęp do Materiałów, które były objęte Subskrypcją zostaje zablokowany. Użytkownik może ponownie odblokować dostęp do Materiałów wykupując kolejną Subskrypcję, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§6 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wraz z nabyciem Subskrypcji Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z uwagi na to, iż Materiały w ramach Aplikacji stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a ich dostarczenie Użytkownikowi może nastąpić przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Prawną podstawą do wyłączenia prawa odstąpienia od umowy jest przepis art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

§7 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez usunięcie konta. W takim wypadku wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji ulegają wyłączeniu.
 2. Usunięcie konta skutkuje niemożnością dostępu do Aplikacji za pośrednictwem konta Użytkownika, które zostało usunięte. W takim przypadku informacje zapisane przez Użytkownika w ramach Aplikacji zostają usunięte i nie mogą być odzyskane.
 3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1, Użytkownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w §2 Regulaminu lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 Regulaminu.
 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą złożenia Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
 5. Usługodawca informuje, że w przypadku gdy Użytkownik, który dokonuje usunięcia Konta Użytkownika, ma wykupioną Subskrypcję, umożliwiającą dostęp do Materiałów, nie będzie mógł on już uzyskać dostępu do tych Materiałów. Ponowne założenie Konta Użytkownika w Aplikacji, zawierającego takie same dane osobowe, jak Konto usunięte, nie powoduje przywrócenia Subskrypcji i nie umożliwia ponownego dostępu do Materiałów. Jednocześnie Usługodawca informuje, że po usunięciu Konta Użytkownika nie jest dokonywany zwrot opłaty za wykupioną w ramach Konta Użytkownika Subskrypcję.
 6. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje z chwilą utraty przez Usługodawcę możliwości korzystania z planów treningowych i dietetycznych, zwłaszcza na skutek wygaśnięcia licencji, jak również z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 7. W przypadku nielogowania się przez Użytkownika przez okres 90 dni do Aplikacji oraz nieposiadania przez Użytkownika wykupionej Subskrypcji, Usługodawca ma prawo do podjęcia działań, zmierzających do wyjaśnienia, czy Użytkownik planuje nadal korzystać z Aplikacji, czy też nie wyraża woli dalszego z niej korzystania. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do wysłania wiadomości e-mail do Użytkownika z pytaniem, czy zamierza dalej korzystać z Aplikacji. Użytkownik może za pośrednictwem linku umieszczonego we wskazanej wiadomości e-mail usunąć swoje Konto Użytkownika, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§8 Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. W przypadku gdy Użytkownik zakłada Konto Użytkownika w ramach Aplikacji, zobowiązany jest do ustanowienia hasła dostępu do Aplikacji.
 2. Podczas świadczenia usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 3. Hasło Użytkownika nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania Urządzenia Mobilnego Usługobiorcy rekomendowane jest:
  1. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na Urządzeniu Mobilnym, z którego korzysta Użytkownik,
  2. aktualizowanie systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
 5. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Aplikację, umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie przez Użytkownika danych w pamięci Urządzenia Mobilnego. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zastosowanie uzasadnionych środków (takich jak np. blokowanie dostępu do Urządzenia Mobilnego za pomocą hasła lub kodu PIN), które zapewnią bezpieczeństwo zapisanych i przechowywanych danych w jego Urządzeniu Mobilnym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Urządzenia Mobilnego osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Aplikacji za pomocą jego indywidualnego konta.

§9 Tryb rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu,
  2. pocztą e-mail na adres podany w § 2 Regulaminu.
 3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien wskazać w jej treści:
  1. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej podany w ramach Aplikacji Mobilnej,
  2. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  3. zakres żądania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją.
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach Aplikacji.

§10 Odpowiedzialność użytkownika oraz usługodawcy

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę lub zawiesić świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, bez wskazania przyczyny.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego zamieszczone w ramach Aplikacji.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Usługodawcy oraz poszanowania dóbr osobistych innych Użytkowników,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,
  3. powstrzymywania się od wykorzystywania Aplikacji w celu zamieszczania lub rozsyłania treści bezprawnych w ramach Aplikacji, w szczególności sprzecznych z Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności sprzecznej z przepisami prawa,
  4. niewykorzystywania Aplikacji w celu wysyłania, tworzenia lub dokonywania innych operacji z użyciem szkodliwego oprogramowania, w szczególności takiego jak ransomware, spyware, malware lub innego rodzaju wirusów komputerowych,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Aplikację (w tym jej struktury bazodanowe oraz narzędzia programowe), w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu lub utrudnianiu dostępu do Aplikacji innym Użytkownikom,
  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Aplikacji na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 6. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Aplikacja umożliwiała świadczenie usług wysokiej jakości. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Aplikacji, które wynikają z działania siły wyższej. Przez pojęcie „Siły Wyższej” należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne w stosunku do zobowiązanego do określonych świadczeń Usługodawcy i któremu Usługodawca nie może przeciwdziałać, działając z należytą dbałością i za które odpowiedzialności nie ponosi zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, w szczególności: strajk generalny, wojny, walki wewnętrzne w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody.
 8. Usługodawca wskazuje, że w ramach Aplikacji dostępne są Materiały, które, w przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać w związku ze swoimi aktywnościami, mogą mieć wpływ na sytuację zdrowotną Użytkownika. Usługodawca, wespół z Trenerem dokładają wszelkich starań, aby Materiały były zgodne z powszechnie akceptowalną i popartą badaniami naukowymi wiedzą dotyczącą treningu, odżywiania i kształtowania sylwetki.
 9. Usługodawca i Trener wskazują, że Materiały dostępne w ramach Aplikacji nie są źródłem wiedzy medycznej i informacje w niej zawarte nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka. Ponadto, Usługodawca i Trener nie dysponują informacjami o stanie zdrowia poszczególnych Użytkowników, w związku z czym nie są w stanie go monitorować. Użytkownicy przyjmują, że stosują Materiały w ramach Aplikacji na własną odpowiedzialność, w związku z czym przed realizacją jakiegokolwiek programu treningowego i/lub żywieniowego w ramach Aplikacji, powinni skonsultować się z lekarzem i/lub dietetykiem.
 10. Usługodawca i Trener nie biorą odpowiedzialności za efekty Użytkowników, gdyż te zależą od bardzo wielu czynników, w tym indywidualnej sytuacji zdrowotnej i poziomu zaangażowania w realizację planu treningowo-dietetycznego samego Użytkownika.

§11 Prawa autorskie

 1. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia i wykonania postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych z Usługodawcą), w tym własności intelektualnej, ani jakichkolwiek umów zawartych przez Usługodawcę z osobami trzecimi.
 2. Usługodawca oświadcza, że w ramach Aplikacji mogą być wykorzystywane rozwiązania podmiotów trzecich, w tym frameworki, biblioteki czy też inne przygotowane elementy kodu źródłowego, umożliwiające prawidłowe działanie Aplikacji. W takim przypadku Usługodawca oświadcza, iż wykorzystanie tych elementów odbywa się zgodnie z postanowieniami licencyjnymi, które ich dotyczą i mogą one stanowić element Aplikacji.
 3. Wraz z zaakceptowaniem Regulaminu i utworzeniem Konta Użytkownika w ramach Aplikacji, Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z tych funkcjonalności Aplikacji, które są dostępne nieodpłatnie. Wraz z zakupieniem przez Użytkownikiem Subskrypcji Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Materiałów, których dotyczy wybrana przez Użytkownika Subskrypcja, zgodnie z jej opisem wskazanym w ramach Aplikacji.
 4. Podejmowanie przez Użytkownika prób dostępu do Materiałów objętych Subskrypcją bez uiszczenia odpowiedniej opłaty dotyczącej danej Subskrypcji, w szczególności poprzez nieuprawnioną ingerencję w działanie Aplikacji lub wykorzystanie ewentualnych luk bezpieczeństwa, stanowi naruszenie praw autorskich.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą i realizowanej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/ oraz www.uokik.gov.pl.
 3. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik będący konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: team@bodybysatinva.pl
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.